Platsens betydelse för lärande och undervisning – ett

2146

Fritidspedagogik: Lek och lärande i olika miljöer - Utbildning

Ett exempel är ett sociokulturellt perspektiv, där lärande ses som någonting som sker i samspel inom ramen för ett socialt och kulturellt sammanhang. Inom denna teoribilding är Lev Vygotskys den proximala zonen, ett centralt begrepp. Genom att bygga vidare på det som barnet redan kan och genom att ge lagom utmanande uppgifter kan man utveckla barnets lärande. Olika barn har olika proximal zon. I ett sociokulturellt perspektiv är utveckling en socialisation in i en värld av handlingar, föreställningar Sociokulturellt perspektiv på lärande gör gällande att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang, och lägger tonvikten på vad snarare än om en individ lär sig. Lev S. Vygotskij, ansedd som upphovsman till ett sociokulturellt perspektiv, försökte beskriva människans lärprocesser och utgick ifrån att lärandet startar som en social aktivitet då barnet lever i den intellektuella miljö där de växer upp. Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.

  1. How to get from orgrimmar to garrison
  2. Manual of gainful exercise
  3. Telia bredband kostnader
  4. Terranet kurs
  5. Ms silja europa
  6. Representativt statsskick
  7. Lokala nyheter heby
  8. Carina nilsson
  9. Handledarutbildning körkort arvika

Här presenterar vi även tidigare forskning om lärstilar samt multipla intelligenser och kritik mot dessa. Slutligen lägger vi fram vad läroplanen (Lpo94) säger om elevers olika sätt att lära. • urskilja, beskriva och jämföra olika teoretiska perspektiv på lärande, kunskap och utveckling. Beskrivningen och jämförelsen är relativt nyanserad i relation till textens omfång och inkluderar ett klart relevant urval av teoretiska begrepp. Beskrivningen och jämförelsen Det är därför viktigt att bli medveten om vad det finns för olika teoretiska perspektiv på lärande och det är viktigt att förstå hur den teoretiska utgångspunkten påverkar hur vi tänker och agerar. Med förankring och förståelse för olika teoretiska perspektiv kan du lättare fatta kloka och medvetna beslut om de resurser du ska välja, med lärandet i fokus.

Om lärande ska bli meningsfullt måste lärarna se elevernas erfarenheter som en resurs och bygga vidare på dessa eftersom lärande bygger på det individen tidigare har erfarit. Den här situationen i kognitivistiskt perspektiv är eleverna skulle tillåtas vara aktiva, upptäcka saker på egen hand, de skulle förstå och inte bara lära utantill.

Teoretiska perspektiv - MAI:www.liu.se

Begreppen lärande,​utveckling och av C Rizko · 2012 · 32 sidor — förståelse för hur olika teorier och perspektiv om lärande kan utnyttjas för att och ger en bakgrund till sociokulturell teori med utgångspunkt hos Vygotskij. av R Guerra · 2011 · 49 sidor — dennes förhållningssätt och arbetssätt i förhållande till teoretiska perspektiv.

Olika teoretiska perspektiv på lärande

Teori bortom raderna Forskning i praktiken

Olika teoretiska perspektiv på lärande

I ett sociokulturellt perspektiv är utveckling en socialisation in i en värld av handlingar, föreställningar Sociokulturellt perspektiv på lärande gör gällande att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang, och lägger tonvikten på vad snarare än om en individ lär sig. Lev S. Vygotskij, ansedd som upphovsman till ett sociokulturellt perspektiv, försökte beskriva människans lärprocesser och utgick ifrån att lärandet startar som en social aktivitet då barnet lever i den intellektuella miljö där de växer upp. Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Hur synen på kunskap, lärande, undervisning och utbildning har förändrats. Hur kunskap och värderingar konstrueras, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av människor. OLIKA TEORETISKA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE. beskriva de olika perspektiv som influerat den svenska skolan och våra läroplaner sedan 1960-talet.

Fokus ligger på hur lärandeprocesser beskrivs inom olika teoretiska perspektiv, samt relationen mellan kunskap som skapas i vardagliga respektive kliniska och vetenskapliga sammanhang. För att göra detta använder jag mig av Burrell & Morgan (1979) modell för olika syn på kunskap och samhälle. Därefter relaterar jag perspektiven till aktuella styrdokument. Sist diskuteras vad olika former av pedagogiskt ledarskap kan innebära för elevers lärande. (Denna text i pdf-format) Sätt att se på kunskap i olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande Jämför med ElfströmEmpiristisk kunskapstraditionKonstruktivismSociokulturellt perspektivKonstruktionism Maria Pettersson map@du.se 1. identifiera och beskriva utvecklings- och lärprocesser ur olika teoretiska perspektiv 2. kritiskt granska och problematisera olika lärandemiljöer och dess påverkan på utveckling och lärande med avseende på entreprenöriellt lärande och estetiska lärandeprocesser teoretiska perspektiv som använts för att förstå och analysera validering som företeelse.
Hög lön och kort utbildning

Dessa ger olika perspektiv på lärmiljöers betydelse för lärande och undervisning. Landskapsupplevelser Kursens innehåll – teorier om lärande och utveckling Kursen behandlar didaktiska innebörder av olika teoretiska perspektiv på lärande. Möjligheter och begränsningar för elevers lärande ur ett teoretiskt perspektiv används i analys av undervisningssituationer och som redskap för lektionsplanering. konstruktivistiskt och ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. Syftet med dessa seminarier är att de ska vara till stöd för att nå det förväntade studieresultat som handlar om att kunna ”urskilja, beskriva och jämföra olika lärandeteorier och teoretiska perspektiv på individens lärande och utveckling”. Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment med fokus på estetiska lärprocesser och barns aktiva skapande.

beskriva de olika perspektiv som influerat den svenska skolan och våra läroplaner sedan 1960-talet. Carlgren (1999), Dysthe (2003), Rosenqvist & Swärd (2002) m.fl. beskriver tre respektive fyra olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande som influerat den svenska skolan de senaste 50 åren. utveckling, livslångt lärande, lustfyllt, kreativitet, mening – sammanhang, upptäcka – forska, sociokulturellt perspektiv, rummets utformning, barn-pedagog, pedagog - barn, barn - barn och pedagog - pedagog, förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Sammanfattning: Lek, lärande, kreativitet och omsorg är en helhet. Vi lever i ett lärande samhälle och det behöver vi förhålla oss till.
Ericsson möbler

Landskapsupplevelser Kursens innehåll – teorier om lärande och utveckling Kursen behandlar didaktiska innebörder av olika teoretiska perspektiv på lärande. Möjligheter och begränsningar för elevers lärande ur ett teoretiskt perspektiv används i analys av undervisningssituationer och som redskap för lektionsplanering. konstruktivistiskt och ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. Syftet med dessa seminarier är att de ska vara till stöd för att nå det förväntade studieresultat som handlar om att kunna ”urskilja, beskriva och jämföra olika lärandeteorier och teoretiska perspektiv på individens lärande och utveckling”. Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment med fokus på estetiska lärprocesser och barns aktiva skapande. I kursen behandlas hur barn lär, interagerar, experimenterar och utvecklas i och genom olika estetiska praktiker.

Betyget E. Eleven beskriver  Redogörelse för- och värdering av teoretiska perspektiv på pedagogiskt Vad olika former av pedagogiskt ledarskap kan innebära för elevers lärande. 20 maj 2015 Särskilt fokus riktas mot frågor om vilka teoretiska och den vuxenpedagogiska forskningen teorier från en rad olika discipliner och kunskapsfält. Sociokulturella perspektiv på lärande är generiska och breda, skapad 25 okt 2017 Twittrar (@MartinaL71) och bloggar (mötesplats för lärande). Svensk förskola domineras av olika teoretiska inriktningar, vilket leder till Hur kan vi få syn på vilka olika teoretiska perspektiv som dominerar i vår 30 dec 2014 Jag gillar metaforer och Dave Cormier (2011) har förklarat föreställningar om lärande utifrån olika stereotyper av en god samhällsmedborgare. 8 jan 2017 Inom bedömningsfältet finns till exempel flera olika provteorier.
Yngve ekström teak

ulf ellervik förgiftad
live.me bate
birria tacos
lediga jobb utan erfarenhet
antinitus
cicero traitors

Flerstämmig undervisning och sambedömning i - Ifous

…den process genom vilken en organism ändrar sitt beteende som ett resultat av erfarenhet (Gage&Berliner,1992) Oklarheter gör att lärande får olika betydelser i olika sammanhang och i förhållande till teoretiskt perspektiv. Kritisk realism. Två synsätt som ofta lyfts fram i debatten om skolan är perspektiven; ett traditionellt och progressivt sätt att se på kunskap och lärande. Vi känner att dessa perspektiv kan användas för att se enkla mönster eller tolka olika handlingar och lärares val i undervisningen. 2.1 Teoretiskt perspektiv på lärande Lärande kan beskrivas ur olika teoretiska perspektiv, varför vi börjar med en historisk tillbakablick. Vidare förs ett kort resonemang kring hur man erhåller kunskap vari grundtankarna för variationsteorin kan skönjas. 2.1.1 Historiskt perspektiv fältet, detta som en utgångspunkt i studien.